-- Pasirinkite --

Vertinimas

Vas 1, 2024

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Mokyklos g. 6, LT-30119 Ignalina

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Vertinimas

Vas 1, 2024

Ką svarbu žinoti apie vertinimą?

1—4 klasių mokinių vertinimas

Pradinio ugdymo programoje mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir vertinimo informacijai pateikti naudojami komentarai, vertinimo aplankai, kuriuos, mokytojo padedami, mokosi sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami:

  • pusmečio, metų pabaigoje 2, 4 kl. mokiniams įrašomas mokinių pasiektas mokymosi lygis: patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis, nepasiekė patenkinamo lygio, vadovaujantis pasiekimų požymiais, aprašytais Pradinio ugdymo bendrosiose programose;
  • pusmečio, metų pabaigoje 1, 3 kl. mokiniams įrašomas mokinių pasiektas mokymosi lygis: slenkstinis, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis, nepasiekė patenkinamo lygio, vadovaujantis pasiekimų požymiais, aprašytais Pradinio ugdymo bendrosiose programose.
  • specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje el. dienyno skiltyje įrašant „pp“ arba „np“ (padaryta ir nepadaryta pažanga);
  • dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“.

Mokiniui baigiant pradinio ugdymo programą, mokytojas parengia mokinio Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą, kuris padeda užtikrinti kiekvieno mokinio sėkmingą perėjimą prie mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programą.

5—IV klasių mokinių vertinimas

Vertinant 6 kl., 8 kl. (išskyrus fiziką ir chemiją), II, IV kl. mokinių pasiekimus, orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose.

Vertinant 5 kl., 7 kl., 8 kl. (fizika, chemija), I, III kl. mokinių pasiekimus, orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose.

Rugsėjo mėnuo 1 klasių mokiniams yra adaptacinis. Pirmosios dvi rugsėjo mėnesio savaitės 5, I ir III klasėse skiriamos adaptacijai ir mokiniai pažymiais nevertinami, taikomas formuojamasis vertinimas. Per mokslo metus naujai atvykusiems mokiniams 5–8 kl. ir I–IV klasėse 2 savaitės skiriamos adaptacijai.

2023–2024 mokslo metais mokinių pasiekimai vertinami: dailė – pažymiu, muzika pažymiu, teatras – įskaita, fizinis ugdymas – pažymiu, technologijos – pažymiu, pilietiškumo pagrindai – pažymiu, dorinis ugdymas – pažymiu, žmogaus sauga – įskaita, pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai ir projektai – įskaita.

Specialiosios medicininės grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo pamokose pažymiais nevertinami, įvertinimai dienyne žymimi „įsk“ arba „neįsk“. Mokiniui, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo fizinio ugdymo pamokų, pusmečio ar metinių pažymių stulpelyje rašoma „atl“.

Mokytojai privalomų atsiskaityti darbų datas fiksuoja elektroniniame dienyne (kontrolinis darbas, savarankiškas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių, rašinys) atsižvelgdami į jame esantį atsiskaitomųjų darbų grafiką ir suderinę su laikinosios grupės ar klasės mokiniais;

  • privalomas atsiskaityti darbas, kurį mokinys atlieka pamokos metu ne ilgiau nei per 15 min. dienyne nefiksuojamas (žodyno turtinimas, monologas, testas, apklausa (žodžiu/raštu), dialogai, praktikos darbai ir kt.). Kontroliniai darbai I ir II pusmečio paskutinę savaitę ir pirmą dieną po atostogų neskiriami;
  • kontrolinio darbo data pranešama ne vėliau kaip prieš 1 savaitę, reikalui esant tikslinama;
  • mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas, o laikinosiose grupėse, susitarus su mokiniais, gali būti rašomi 2 kontroliniai darbai. Rekomenduojama, kad per dieną privalomų atsiskaityti darbų turėtų būti ne daugiau kaip 3;
  • Pusmečio rezultatas išvedamas iš visų mokinio pažangos įvertinimų pagal aritmetinį vidurkį. Fiksuojant pusmečio dalyko įvertinimą įrašais „įsk“ arba „neįsk“ atsižvelgiama į tai, kokių įrašų per ugdymo laikotarpį yra daugiau.

Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pusmetį) neatliko visų privalomų atsiskaityti darbų (pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“ (1); jei mokinys neatliko visų privalomų atsiskaityti darbų dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“.

Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pusmetį) neatliko visų privalomų atsiskaityti darbų (pvz., kontrolinių darbų ir kt.) dėl pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose, mokiniui pusmečio pabaigoje (likus 2 savaitėms iki pusmečio pabaigos) organizuojama dalyko įskaita pusmečio pasiekimams įvertinti. Įskaitos įvertinimas yra laikomas pusmečio įvertinimu.

Metinis pažymys vedamas:

  • iš I ir II pusmečio įvertinimų aritmetinio vidurkio;
  • jei dalykas vertinamas įskaita, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“ arba „neįsk“. Jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“, metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „neįsk“.

Socialinė-pilietinė veikla vertinama mokslo metų pabaigoje įrašais „įsk“ arba „neįsk“.

Į aukštesnę klasę keliama vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content