-- Pasirinkite --
MOKYKLOS NAUJIENOS
IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGOMS UŽIMTI

IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGOMS UŽIMTI

IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI (1 ETATAS) PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 (toliau – Aprašas).
Duomenys apie įstaigą:
pavadinimas – Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija, teisinė forma – Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Mokyklos g. 6, 30119 Ignalina, įstaigos kodas 195472087.

Pareigos: direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
Pareiginės algos koeficientas: 8,1–12,3.
Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) nuo 1466,1 Eur.

Darbo pobūdis:
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. veda ūkinio personalo darbo laiko apskaitą;
1.2 organizuoja civilinės, priešgaisrinės, darbų saugos mokymus ir instruktavimą;
1.3. organizuoja ir vadovauja gimnazijos ūkio darbuotojų darbui, užtikrina, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad gimnazijos ūkis funkcionuotų, nesukeldamas gimnazijos veiklos sutrikimų;
1.4. užtikrina gimnazijos transporto priemonių tinkamą, saugią techninę būklę;
1.5. užtikrina, kad gimnazijos teritorija visada būtų tvarkinga ir švari, kad iš jos nuolat būtų šalinamos šiukšlės, sausa žolė, lapai, pašaliniai daiktai;
1.6. užtikrina, kad gimnazijos teritorijos poilsio, sporto, ūkio zonose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai;
1.7. pasirūpina, kad prie gimnazijos pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas;
1.8. vykdo šilumos ūkio priežiūrą;
1.9. pasirūpina, kad gimnazijos teritorijos apšvietimas būtų ne mažesnis kaip 20-40 l., o gimnazijos patalpų (klasių, kabinetų, dirbtuvių ir kt.) bendrasis bei vietinis apšvietimas atitiktų galiojančias normas;
1.10. nustatytu laiku organizuoja gimnazijos pastatų ir jų konstrukcijų sezonines bei neeilines apžiūras;
1.11. organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;
1.12. žiemos metu organizuoja sniego valymą nuo gimnazijos pastatų stogų, nuo mokyklos teritorijoje esančių kelių ir takų, organizuoti kelių ir takų barstymą smėliu;
1.13. užtikrina, kad būtų laiku atliktas gimnazijos patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, kad būtų tinkamai pasiruošta naujųjų mokslo metų pradžiai;
1.14. užtikrina, kad būtų laiku atliktas mokyklos šildymo sistemos paruošimas rudens ir žiemos sezonui;
1.15. organizuoja gimnazijos aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais, klasių aprūpinimą trijų dydžių suolais arba trijų dydžių stalais ir kėdėmis pagal poreikį;
1.16. užtikrina, kad fizikos, chemijos kabinetams, kitiems darbuotojams (kuriems tai privalu) būtų parengtos darbų saugos instrukcijos. Atlieka darbuotojų instruktavimą;
1.17. pasirūpina, kad kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros ir mechaniniai prietaisai, cheminės medžiagos būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos, kad tokiuose kabinetuose, klasėse ir kitose gimnazijos direktoriaus nurodytose vietose būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės. Tikrina vaistinėlių būklę, tikrinti, ar mokomosios chemijos kabinete ir sandėliuke cheminiai reaktyvai laikomi užrakinamose spintose, ar jų kiekis atitinka leistinas normas;
1.18. užtikrina, kad visos gimnazijos patalpos kasdien būtų valomos drėgnu būdu, atidarius langus ir viršulangius;
1.19. organizuoja gimnazijos aprūpinimą dezinfekavimo medžiagomis, valikliais, plovikliais, kuriuos aprobavo Valstybės higienos inspekcija;
1.20. reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad klasės, mokymo kabinetai būtų valomi;
1.21. reikalauja, kad koridoriai, fojė, sanitariniai mazgai būtų valomi po kiekvienos pertraukos, kad tualetams valyti būtų naudojamos leistinos plovimo priemonės;
1.22. užtikrina, kad unitazai du kartus per mėnesį būtų valomi šlapimo druskas šalinančiomis priemonėmis;
1.23. kontroliuoja, ar tvarkingos klasių, kabinetų, tualetų vėdinimo sistemos, ar jos efektyviai dirba, ar tvarkingos chemijos kabineto traukos spintos;
1.24. neleidžia, kad elektros įrenginių prijungimui prie srovės šaltinio būtų naudojami laidai ir kabeliai su praradusia izoliavimo savybes ar pažeista izoliacija, kad laidai ir kabeliai būtų nutiesti grindimis;
1.25. reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad elektros skydai, kabeliai ir spintos būtų rakinamos;
1.26. kontroliuoja, ar gimnazijoje esanti pranešimo apie gaisrą sistema patikimai veikia;
1.27. pasirūpina, kad gimnazijos 200 m2 plotui tektų po vieną nustatytos talpos gesintuvą, bet ne mažiau kaip 2 vienetai kiekvienam aukštui, o fizikos, chemijos kabinetams tektų po vieną nustatytos talpos gesintuvą, bet ne mažiau kaip vienas gesintuvas kiekvienai patalpai;
1.28. tikrina, ar tvarkingas gimnazijos priešgaisrinis vandentiekis, ar vidaus vandentiekio gaisriniai čiaupai turi žarnas ir švirkštus;
1.29. tikrina, ar priėjimai prie gaisrinių čiaupų neužkrauti, ar žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, prieangiai, laiptai neužkrauti sulūžusiais baldais ir kitais daiktais;
1.30. pasirūpina, kad būtų parengtas žmonių evakavimo kilus gaisrui grafinis ir rašytinis planas, kad grafinis planas būtų pakabintas gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą;
1.31. užtikrina, kad rašytiniame plane būtų aiškiai ir tiksliai aprašyti atitinkamų darbuotojų (pagalbinio personalo ir pedagogų) veiksmai kilus gaisrui, tų veiksmų atlikimo tvarka, būdai ir nuoseklumas;
1.32. užtikrina, kad su veiksmų kilus gaisrui planu būtų supažindinti atitinkami darbuotojai;
1.33. pasirūpina, kad koridoriuose, laiptinėse ir ant evakavimo durų būtų krypties (gelbėjimosi) ženklai;
1.34. moko ir instruktuoja darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrina, kad būtų parengta gimnazijos priešgaisrinės saugos instrukcija, atskirų gimnazijos padalinių priešgaisrinės saugos instrukcijos;
1.35. reikalauja, kad visi gimnazijos darbuotojai laikytųsi nustatyto priešgaisrinio režimo, kad kiekvieną dieną, baigus užsiėmimus klasėse, kabinetuose, pedagogai apžiūrėtų patalpas, išjungtų visus elektros ir dujų prietaisus;
1.36. rengiant moksleivių šventes (Kalėdų eglutes, Naujųjų metų sutikimą, išleistuves, kitokius pasilinksminimo vakarėlius), užtikrina, kad eglučių ir patalpų iliuminacija būtų įrengta pagal galiojančias Elektros įrenginių įrengimo taisykles, kad popierinės ir kitokių degių medžiagų papuošalų, vėliavėlių girliandos būtų kabinamos tik ten, kur nėra pavojaus, kad jos užsidegs;
1.37. neleidžia patalpose naudoti pirotechnikos priemonių, rūkyti;
1.38. vykdo teisėtus gimnazijos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus;
1.39. savo kompetencijos ribose duoda privalomus nurodymus ūkio personalui ir pedagogams;
1.40. siūlo gimnazijos direktoriui, kad pavyzdingi ūkio darbuotojai būtų skatinami, o nerūpestingi, laužantys darbo drausmę, nevykdantys savo pareigų – būtų baudžiami;
1.41. stabdo darbus fizikos, chemijos kabinetuose ir kt., jeigu paaiškėjo, kad ten naudojami įrenginiai techniškai netvarkingi, kelia pavojų moksleiviams, laborantams, pedagogams;
1.42. reikalauja iš gimnazijos direktoriaus, kad būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos, kad būtų skiriama pakankamai lėšų gimnazijos ūkio tvarkymui, darbuotojų aprūpinimui darbo drabužiais, būtinomis individualios saugos priemonėmis ir kt.;
1.43. atsisako vykdyti neteisėtus gimnazijos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkiui gali dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
2. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui turi žinoti:
2.1. teritorijos priežiūros tvarką;
2.2. gimnazijos pastatų ir visų patalpų (klasių, kabinetų, dirbtuvių ir kt.) bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;
2.3. higienos normas ir taisykles;
2.4. darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;
2.5. buhalterinės apskaitos pagrindus;
2.6. gimnazijos priešgaisrinės saugos taisykles;
2.7. saugaus darbo taisykles;
2.8. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones ir būdus;
2.9. gimnazijos nuostatus ir vidaus tvarkos taisykles;
2.10. kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius norminius aktus;
2.11. savo paties pareiginę instrukciją;
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui skiriamas atsakingu už gimnazijos priešgaisrinę saugą, jis privalo išklausyti norminiuose dokumentuose numatytą priešgaisrinės saugos kursą ir gauti atitinkamą pažymėjimą.
4. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo gerai žinoti gimnazijos elektros ūkiui ir priešgaisrinei saugai keliamus reikalavimus, užtikrinti, kad visi gimnazijos darbuotojai juos vykdytų.

Pretendentas privalo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikti iki
2022 m. rugsėjo 21 d. šiuos dokumentus:
1. Gyvenimo aprašymą.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
3. Asmens dokumento kopiją.
4. Pretendento anketą (Aprašo 1 priedas).

Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu.

Pretendentui, kuris atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateiks tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakys į pretendento anketos (Aprašo 1 priedo) 4–10 klausimus, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija iki 2022 m. rugsėjo 29 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiųs pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje (bus nurodyta data, vieta ir laikas).

Išsami informacija apie konkursą teikiama telefonu (8 386) 52 072.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content